Poniżej przedstawione zostały najważniejsze przepisy, w oparciu o które działa rzemiosło kominiarskie, jak również zawierające obowiązki spoczywające na właścicielach i zarządcach nieruchomości:
 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. nr 109 poz. 719 z późniejszymi zmianami).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 r., Nr 74, poz. 836 z późniejszymi zmianami).
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065).
 5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2019 poz. 266).
 6. PN-83/B-03430/Az3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania przy odbiorze.
 7. PN 73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
 8. PN 89/B-10425 - Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.
 9. PN-EN 1443 : 2003 - Kominy. Wymagania ogólne.
 10. PN-93/B-02870 - Badania ogniowe. Małe kominy. Badania w podwyższonych temperaturach.
 11. PN 87/B-02411 - Kotłownie wbudowane na paliwo stałe - wymagania.
 12. PN-B-02431-1/IV.1999 - Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1. Wymagania
 13. PN 93/M-35350 - Kotły grzewcze gazowe, wodne, niskotemperaturowe. Wymagania i badania.
 14. PN-M-34507:2002 - Instalacja gazowa - Kontrola okresowa.
 15. PN-86-M-40303- Urządzenia gazowe do użytku komunalnego ,domowego i turystycznego.
 16. PN-79-M-40300 - Kuchenki i kuchnie gazowe użytku domowego.
 17. PN-87-M-40301 - Gazowe grzejniki wody przepływowej.