Poniżej przedstawione zostały najważniejsze przepisy, w oparciu o które działa rzemiosło kominiarskie, jak również zawierające obowiązki spoczywające na właścicielach i zarządcach nieruchomości:
 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. nr 109 poz. 719 z późniejszymi zmianami).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 r., Nr 74, poz. 836 z późniejszymi zmianami).
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami).
 5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881).
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198 poz. 2041 z późniejszymi zmianami).
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2497 z późniejszymi zmianami).
 8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 38. poz. 456).
 9. PN 83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania przy odbiorze.
 10. PN 73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
 11. PN 89/B-10425 - Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.
 12. PN-EN 1443 : 2003 - Kominy. Wymagania ogólne.
 13. PN-93/B-02870 - Badania ogniowe. Małe kominy. Badania w podwyższonych temperaturach.
 14. PN 87/B-02411 - Kotłownie wbudowane na paliwo stałe - wymagania.
 15. PN-B-02431-1/IV.1999 - Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1. Wymagania
 16. PN 93/M-35350 - Kotły grzewcze gazowe, wodne, niskotemperaturowe. Wymagania i badania.
 17. PN-M-34507:2002 - Instalacja gazowa - Kontrola okresowa.
 18. PN-86-M-40303- Urządzenia gazowe do użytku komunalnego ,domowego i turystycznego.
 19. PN-79-M-40300 - Kuchenki i kuchnie gazowe użytku domowego.
 20. PN-87-M-40301 - Gazowe grzejniki wody przepływowej.